CỔNG THÔNG TIN 1022 TIÊP NHẬN PHẢN ÁNH VI PHẠM VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI TPHCM
Thứ năm, 4/6/2020, 0:0
Lượt đọc: 1146

Lịch Thi HK2 Năm học: 2019-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH THI HỌC KỲ II
Năm học: 2019 - 2020
Thứ - Ngày Buổi Lớp Môn Thời lượng Mở đề Tính giờ làm bài Học sinh ra về
Thứ hai 15/06/2020 Sáng 9 Ngữ văn 90 phút 7g15 7g30 - 9g00 10g30
Vật lý 45 phút 9g30 9g45 - 10g30
Thứ tư 17/06/2020 Sáng 9 Toán học 90 phút 7g15 7g30 - 9g00 11g00
Lịch sử 45 phút 9g30 9g45 - 10g30
Thứ sáu 19/06/2020 Sáng 9 Tiếng Anh 60 phút 7g15 7g30 - 8g30 10g30
Hóa học 45 phút 9g00 9g15 - 10g00
Thứ bảy 20/06/2020 Sáng 9 Sinh học 45 phút 7g15 7g30 - 8g15 10g15
Địa lý 45 phút 8g45 9g00 - 9g45
TATC 60 phút 10g15 10g30 - 11g30 12g00
Chiều 9 KT vét: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, TATC 13g00 Tính theo môn kiển tra
Ghi chú: Ngày 22 tháng 05 năm 2020
Học sinh có mặt tại trường Phó hiệu trưởng
Buổi sáng: 6g30
Buổi chiều: 12g30
Kim Huỳnh Tâm
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH THI HỌC KỲ II
Năm học: 2019 - 2020
Thứ - Ngày Buổi Lớp Môn Thời lượng Mở đề Tính giờ làm bài Học sinh ra về
Thứ hai 22/06/2020 Sáng 8 Ngữ văn 90 phút 7g15 7g30 - 9g00 10g30
Vật lý 45 phút 9g30 9g45 - 10g30
Thứ ba 23/06/2020 Sáng 6, 7 Toán học 90 phút 7g15 7g30 - 9g00 10g30
Lịch sử 45 phút 9g30 9g45 - 10g30
Thứ tư 24/06/2020 Sáng 8 Toán học 90 phút 7g15 7g30 - 9g00 11g00
Lịch sử 45 phút 9g30 9g45 - 10g30
Thứ năm 25/06/2020 Sáng 6, 7 Ngữ văn 90 phút 7g15 7g30 - 9g00 11g00
Vật lý 45 phút 9g30 9g45 - 10g30
Thứ sáu 26/06/2020 Sáng 8 Tiếng Anh 60 phút 7g15 7g30 - 8g30 10g30
Hóa học 45 phút 9g00 9g15 - 10g00
Thứ bảy 27/06/2020 Sáng 6, 7 Tiếng Anh 60 phút 7g15 7g30 - 8g30 10g30
Địa lý 45 phút 9g00 9g15 - 10g00
Thứ hai 29/06/2020 Sáng 8 Sinh học 45 phút 7g15 7g30 - 8g15 10g15
Địa lý 45 phút 8g45 9g00- 9g45
Thứ ba 30/06/2020 Sáng 6, 7 Sinh học 45 phút 7g15 7g30 - 8g15 8g45
Sáng 6, 7, 8 KT vét: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh 9g00 Tính theo môn kiển tra
Chiều 6, 7, 8 KT vét: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học 13g00
Ghi chú: Ngày 22 tháng 05 năm 2020
Học sinh có mặt tại trường Phó hiệu trưởng
Buổi sáng: 6g30
Buổi chiều: 12g30
Kim Huỳnh Tâm
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH THI HỌC KỲ II
Năm học: 2019 - 2020
Thứ - Ngày Buổi Lớp Môn Thời lượng Mở đề Tính giờ làm bài Học sinh ra về
Thứ hai 22/06/2020 Sáng 8 Ngữ văn 90 phút 7g15 7g30 - 9g00 10g30
Vật lý 45 phút 9g30 9g45 - 10g30
Thứ tư 24/06/2020 Sáng 8 Toán học 90 phút 7g15 7g30 - 9g00 11g00
Lịch sử 45 phút 9g30 9g45 - 10g30
Thứ sáu 26/06/2020 Sáng 8 Tiếng Anh 60 phút 7g15 7g30 - 8g30 10g30
Hóa học 45 phút 9g00 9g15 - 10g00
Thứ hai 29/06/2020 Sáng 8 Sinh học 45 phút 7g15 7g30 - 8g15 10g15
Địa lý 45 phút 8g45 9g00- 9g45
Thứ ba 30/06/2020 Sáng 6, 7, 8 KT vét: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh 9g00 Tính theo môn kiển tra
Chiều 6, 7, 8 KT vét: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học 13g00
Ghi chú: Ngày 22 tháng 05 năm 2020
Học sinh có mặt tại trường Phó hiệu trưởng
Buổi sáng: 6g30
Buổi chiều: 12g30
Kim Huỳnh Tâm
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH THI HỌC KỲ II
Năm học: 2019 - 2020
Thứ - Ngày Buổi Lớp Môn Thời lượng Mở đề Tính giờ làm bài Học sinh ra về
Thứ ba 23/06/2020 Sáng 6, 7 Toán học 90 phút 7g15 7g30 - 9g00 10g30
Lịch sử 45 phút 9g30 9g45 - 10g30
Thứ năm 25/06/2020 Sáng 6, 7 Ngữ văn 90 phút 7g15 7g30 - 9g00 11g00
Vật lý 45 phút 9g30 9g45 - 10g30
Thứ bảy 27/06/2020 Sáng 6, 7 Tiếng Anh 60 phút 7g15 7g30 - 8g30 10g30
Địa lý 45 phút 9g00 9g15 - 10g00
Thứ ba 30/06/2020 Sáng 6, 7 Sinh học 45 phút 7g15 7g30 - 8g15 8g45
Sáng 6, 7, 8 KT vét: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh 9g00 Tính theo môn kiển tra
Chiều 6, 7, 8 KT vét: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học 13g00
Ghi chú: Ngày 22 tháng 05 năm 2020
Học sinh có mặt tại trường Phó hiệu trưởng
Buổi sáng: 6g30
Buổi chiều: 12g30
Kim Huỳnh Tâm

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87